Jungschützenkönige Bianca Bauernfeind, 43,8 Teiler Fabian Medick, 61,1 Teiler Martin Bauernfeind, 32,6 Teiler Dominik Bayer, 79,5 Teiler Patrick Schmidt, 51,5 Teiler
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Frija Obliers, 35,4 Teiler
2013
2013
Ann-Katrin Müller, 58,3 Teiler Christian Bauernfeind, 167,5 Teiler Kristin Müller, 199,3 Teiler
2014
2014
2015
2015
Daniel Ludwig, 102,5 Teiler
2016
2016
2017
Kristin Müller  94,0 Teiler
2017
Kristin Müller, 50,3 Teiler
2018
2018
Kristin Müller, 139,5 Teiler
2019
2019
Lorenz Baumann, 108,6 Teiler
2020
2020
2021
Leni Steinadler
2021
2022
Lorenz Baumann, 94,1 Teiler
2022